Informácia o nástupe do školy od 1.6.2020

stiahnuťMilí rodičia, tu nájdete dôležité informácie týkajúce sa nástupu detí do školy od pondelka, 1. júna 2020. Prosíme Vás, aby ste si ich prečítali a riadili sa podľa nich.
——————————————————-
Dôležité je, aby ste v pondelok ráno priniesli do školy (osobne, alebo môže priniesť aj dieťa) VYPLNENÉ A PODPÍSANÉ Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a tiež Informáciu o odchode z ŠKD (ak ste dieťa prihlásili aj do ŠKD). Tieto dokumenty sú dôležité a bez nich nebude možné dieťa vpustiť do budovy školy. Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť, v pondelok ráno pred budovou školy ich dostanete v papierovej podobe a môžete ich tam vyplniť vlastným perom.

Ak máte otázky, môžete nás kontaktovať buď správou na EduPage alebo mailom na info@zsklana.sk alebo aj telefonicky na 0914 169 789.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že spoločnými silami to zvládneme.

Zriaďovateľ Základnej školy v Kalnej nad Hronom zabezpečí pokračovanie vo vyučovaní od 1.6.2020 pre žiakov 1. až 5. ročníka v priestoroch školy pri dodržaní usmernení vydaných Ministerstvom školstva a Úradom verejného zdravotníctva.
RODIČ ZABEZPEČÍ
Rodič pri prvom príchode žiaka do školy zabezpečí doručenie vyplneného a podpísaného vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa. Ak nemá možnosť si ho doma vytlačiť, dostane ho pred školou a vyplní ho vlastným perom. Rodič poučí svoje dieťa o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia a riadiť sa usmerneniami pedagógov. Žiak má mať vlastné základné hygienické pomôcky, najmä rúško v dvoch exemplároch alebo inú ochranu horných dýchacích ciest a tiež papierové vreckovky. Žiak si tiež prinesie pomôcky potrebné pre vyučovací proces.
ŠKOLA ZABEZPEČÍ
Škola zabezpečí dodržiavanie pravidiel a usmernení Ministerstva školstva, najmä dezinfekciu priestorov, predmetov a podláh. Pedagógovia budú dbať na dodržiavanie hygienických opatrení. Škola zabezpečí denné meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom pri vstupe do budovy školy. Toalety budú podliehať zvýšenej frekvencii upratovania a budú zabezpečené hygienické pomôcky.
PRIEBEH VYUČOVANIA
Rodičom nie je dovolené vstupovať do budovy školy. Príchod žiakov do školy je možný od 7:30. Prvý deň dochádzky odovzdá rodič vyplnené a podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vyučovací proces začína o 8:00. Žiaci sa zdržujú iba vo svojej triede a postupujú podľa pokynov vyučujúceho. Je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia. Žiaci nemusia nosiť rúško vo svojej triede a v exteriéri vo svojej skupine. K obsahu vyučovania pozri odsek nižšie. Vyučovanie sa končí o 12:30 pre tých, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni.
Vzhľadom na pravidlá týkajúce sa jednotlivých skupín žiakov nie je možné povoliť vstup do budovy školy žiakom, ktorých rodičia vyjadrili záväzný nesúhlas s dochádzkou v dotazníku, a tiež tým žiakom, ktorých rodičia neprejavili záujem o dochádzku svojich detí do školy. Z vyučovania sú vylúčení žiaci nespĺňajúci hygienické kritériá.
STRAVOVANIE
Pri dodržaní prísnych hygienických opatrení bude stravovanie v školskej jedálni prebiehať pod dozorom pedagógov. Medzi jednotlivými skupinami stravníkov budú priestory jedálne dezinfikované. Časové plánovanie stravovania podľa pravidiel určí riaditeľ školy.
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Vzhľadom na usmernenia ranná družina nebude. V popoludňajšom čase po skončení vyučovania sa budú pedagógovia a vychovávatelia starať o deti spôsobom určeným usmerneniami Ministerstva školstva pri dodržaní špecifických pokynov. Vyzdvihnúť dieťa z družiny bude možné najneskôr do 16:00, pričom je potrebné vyplniť v prílohe informáciu o čase a spôsobe odchodu dieťaťa.
OBSAH VYUČOVANIA
Obsahom vyučovania od 1.6. budú podľa usmernenia Ministerstva školstva didaktické hry zamerané na rozvíjanie pozornosti; zamerané na rozvíjanie predstavivosti; zamerané na rozvíjanie tvorivosti; zamerané na rozvíjanie schopnosti argumentovať – pohybové aktivity – rozvíjanie čitateľských zručností – rozvíjanie matematických zručností, najmä opakovanie a prehlbovanie učiva úlohami spojenými s bežným životom – rozvíjanie komunikačných zručností aj v cudzom jazyku – aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede – aktivity súvisiace s prierezovými témami.

PRÍLOHY
1. Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
2. Informácia o odchode z ŠKD

NA STIAHNUTIE TU >>>

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa >>>

Informácia o odchode z ŠKD >>>