RŠ a ZR

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov školy a žiakov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.
Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania, v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.
Združenie rodičov
Združenie rodičov
pri Základnej škole, Školská 11, 935 32 Kalná nad Hronom
Činnosť a cieľ Združenia rodičov je zosúlaďovať pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy a pomáhať škole pri výchovnom pôsobení.
Rada ZR zasadá najmenej dvakrát za rok alebo podľa potreby pri riešení aktuálnych žiadostí a informácií o činnosti školy.