5.B

Počas nariadeného prerušeného vyučovania si aj na tomto mieste môžete nájsť zadania úloh, ktoré pripravili vyučujúcich jednotlivých predmetov. Úlohy boli priebežne posielané na EduPage každému žiakovi osobitne ako správa, zvyčajne aj s termínom odovzdania vypracovaného materiálu.

Úlohy pre 5.B triedu počas prerušeného vyučovania:


 1. GEOGRAFIA piataci opakovanie 1
 2. GEOGRAFIA piataci Podnebie a vegetačné oblasti_poznámky
 3. GEOGRAFIA 5roč pamiatky unesco
 4. GEOGRAFIA 5roč Pracovný list – Pamiatky UNESCO
 5. GEOGRAFIA 5r. Pamiatky Unesco videa (1)

 1. DEJEPIS piataci Opakovanie 1
 2. DEJEPIS piataci Ako ľudia spoznávali sily prírody_poznámky
 3. DEJEPIS piataci Ako ľudia spoznávali sily prírody_prezentácia
 4. DEJEPIS 5.r Ľudia v pohybe prezentacia
 5. DEJEPIS 5r. Ľudia v pohybe poznamky
 6. DEJEPIS 5. roč. prezentácia Pamäť ľudstva – písmo
 7. DEJEPIS 5. roč pracovný list Pamäť ľudstva- Druhy písma
 8. DEJEPIS 5r Prvé knihy poznámky
 9. DEJEPIS 5r. Prvé hnihy
 10. DEJEPIS piataci človek v premenách priestoru a casu testik

 1. Slovenský jazyk, 5.A/B ‘- Pracovný list z gramatiky – skloňovanie podstatných mien
 2. Slovenský jazyk, 5.A/B – Pracovný list z gramatiky – opakovanie vzorov podstatných mien
 3. SLOVENSKÝ JAZYK 5r – opakovanie podstatných mien
 4. SLOVENSKÝ JAZYK 5r – opakovanie podstatných mien- gramatické kategórie
 5. SLOVENSKÝ JAZYK 5r Povesti
 6. SLOVENSKÝ JAZYK 5roc PL VZOR PEKNÝ
 7. SLOVENSKÝ JAZYK 5roc Povesti (1)
 8. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Vzor cudzí – poznámky
 9. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Vzor pekný – vyraďovačka
 10. SLOVENSKÝ JAZYK SLOH 5r Rozprávanie – poznámky
 11. SLOVENSKÝ JAZYK 5r Pravopisné cvičenie aj s riešením
 12. SLOVENSKÝ JAZYK 5r Zhrnutie učiva – prídavné mená
 13. SLOVENSKÝ JAZYK 5r Vzory prídavných mien
 14. SLOVENSKÝ JAZYK 5r Poznámky – Pravidlo o rytmickom krátení
 15. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Pracovný list – prídavné mená
 16. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Prídavné mená – previerka
 17. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Prídavné mená test – odpovede
 18. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Určovanie vzorov
 19. SLOVENSKÝ JAZYK 5- písomka po opakovaní prídavných mien
 20. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Význam slov_ synonymá, antonymá, homonymá – vysvetlenie a úlohy
 21. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Prídavné mená –odpovede z previerky
 22. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Pravopisné cvičenie_doplňovačka s riešením 2
 23. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Pracovný list_ Precvičujeme všetko o prídavných menách – s riešením
 24. SLOVENSKÝ JAZYK 5Jednovýznamové a viacvýznamové slová. Homonymá
 25. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Synonymá, antonymá – otestuj sa
 26. SLOVENSKÝ JAZYK 5 – odpovede z písomky o prídavných menách
 27. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Vzťahy medzi slovami. Synonymá, antonymá
 28. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Slovesá – precvičme si v PL
 29. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Synonymá, antonymá – previerka
 30. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Slovesá – poznámky do zošita
 31. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Slovesá – pracovný list
 32. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Slovesá – precvičme si v PL aj s riešením
 33. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Slabičné a neslabičné predpony, odvodené slová
 34. SLOVENSKÝ JAZYK 5. ročník Opakovanie učiva
 35. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Prídavné mená
 36. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Čo vieš o povesti_
 37. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Určovanie gramatických kategórií – podstatné, prídavné mená a slovesá + riešenie
 38. SLOVENSKÝ JAZYK 5 PL opakovanie5
 39. SLOVENSKÝ JAZYK 5 Zhrnutie celoročného učiva (1)
 1. Literatúra, 5.A/B – Detvan a Jánošíkov poklad, prečítať povesť, úlohy na strane 97/3,5
 2. Literatúra, 5.A/B – Hrady a zámky Slovenska – projekt, vyrobiť hrad, nájsť povesť o hrade
 3. LITERATÚRA 5 – A. Habovštiak_ Tri zlaté ruže – čítanie s porozumením
 4. LITERATÚRA 5 previerka – povesti
 5. LITERATÚRA 5 Povesti – zhrnutie
 6. LITERATÚRA 5 PL Život Konštantína
 7. LITERATÚRA 5 Legenda – poznámky
 8. LITERATÚRA 5r Komiks – vysvetlenie, obrázky, otázky, riešenie, video
 9. LITERATÚRA 5 Komiks O tatranskom zlatom kamzíkovi
 10. LITERATÚRA 5 Legenda o sv. Jurajovi
 11. LITERATÚRA 5 Encyklopédia – vysvetlenie, ukážky, otázky

 1. BIOLÓGIA piataci vodné bezstavovce
 2. BIOLÓGIA piataci hmyz vo vode
 3. BIOLÓGIA piataci ryby
 4. BIOLÓGIA piataci sladkovodné ryby
 5. BIOLÓGIA piataci ryby prezentácia
 6. BIOLÓGIA piataci obojživelníky a plazy vo vode
 7. BIOLÓGIA piataci VODNÉ VTÁKY
 8. BIOLÓGIA piataci vodné cicavce
 9. BIOLÓGIA piataci lúky, polia, pasienky
 10. BIOLÓGIA piataci LÚČNE RASTLINY
 11. BIOLÓGIA piataci lúčne rastliny a huby prezentácia

 1. MATEMATIKA 5roc_ cv 1
 2. MATEMATIKA 5r Delenie so zvyškom
 3. MATEMATIKA 5roc Delenie dvojciferným číslom (2)
 4. MATEMATIKA 5roc Delenie dvojciferným číslom (3)
 5. MATEMATIKA 5roc Algoritmus delenia 4 – delenie dvojciferným deliteľom
 6. MATEMATIKA 5roc spravne vysledky (2)
 7. MATEMATIKA 5roc (4)
 8. MATEMATIKA 5r DU
 9. MATEMATIKA 5 roč ZOOM meeting 22.apríla
 10. MATEMATIKA 5.roč Delenie – DÚ
 11. MATEMATIKA 5roc_Dú_IDkhodine
 12. MATEMATIKA 5roc_Du_inštrukcie
 13. MATEMATIKA 5roc_Du_info
 14. MATEMATIKA 5rocDu_Info
 15. MAT5roc_Du_ZOOMhod
 16. MAT5roc_Du_ifoohodine
 17. MAT5roc_Du_infoohodine
 18. MAT_5roc_Opakujemeobvody
 19. MAT5roc_onlinehodina
 20. MAT5roc_Du_zoomhodina
 21. MAT5rocDu

 1. ANGLICKÝ JAZYK – online cvičenia aj s kontrolou k učebniciam, ktoré používame v škole
 2. ANGLICKÝ JAZYK V.A,B, Zhrnutie 5. lekcie, Projekt: My Village 10-15 viet, použíjú väzby There is/there are…. + predložky, PZ s. 62 cv. 1,2,3,4, slovíčka PZ s.78 L5 Culture napísať a naučiť sa
 3. ANGLICKÝ JAZYK, V.A,B, Sloveso byť a mať, učeb.s. 64 cv.1,2 – prečítať, cv.2 – písomne, s.65 cv.3 – prepísať obe tabuľky, cv.4b – písomne, PZ s. 52 a 53 celá
 4. ANGLICKÝ JAZYK, V.A,B, Prítomný priebehový čas, Uč.s.65/7a,b  – STRANGE FAMILY / do zošitov, nie formou projektu/ opísš 5 členov vymyslenej rodinky a napíš ako vyzerajú + nakresli obrázky, môžeš použiť aj obrázky y časopisov, PZ s.72/6.1 – preštudovať Present Continuous – affirmative, odpísať tabuľku, všimnúť si hlavne pravopis prítomného príčastia, uč.s. 66/ cv. 1a, b –ústne, prečítať, PZ s. 54/ cv.1,2, slovíčka PZ s. 78/ Culture a Curriculum – odpísať + naučiť sa
 5. ANGLICKÝ JAZYK V.A, B, Prítomný priebehový čas –zápor Urobiť si online cvičenia UNIT 6, /link bol zaslaný/, slovíčka PZ s.78/L5 Revision, Your Project – napísať + naučiť sa
 6. ANGLICKÝ JAZYK, V.A,B, Prítomný priebehový čas – zápor – Uč.s.67/cv.4,5a,b – písomne, slovíčka PZ s.78/L6A + Physical appearance – napísať + naučiť sa
 7. ANGLICKÝ JAZYK, V.A,B, Prítomný priebehový čas – otázka Uč.s.67 cv.7a – písomne + vytvoriť ďalšie 2 dialógy, uč.s.68 – prečítať si + cv.1a,b, 2 – ústne, PZ s.55 cv.3,4,5,6, slovíčka PZ s.78/ L6B Saturday morning – napísať + naučiť sa
 8. ANGLICKÝ JAZYK, V.A,B, Oblečenie – Uč.s. 69 cv. 6 – písomne, PZ s. 57 cv.3,4,5, slovíčka PZ s. 79/L5D + Clothes – napísať + naučiť sa
 9. ANGLICKÝ JAZYK, V.A,B, Budúci čas s „going to“ Uč.s. 70 cv.1 – naučiť sa slovnú zásobu, cv.1b,2,4 – písomne, cv.3b – čítať, PZ s.58 cv.1,2, slovíčka PZ s. 79/L5 Culture – naučiť sa + napísať si
 10. ANGLICKÝ JAZYK 5.r to be going to (1)
 11. ANGLICKÝ JAZYK, V.A,B, Zhrnutie 6. Lekcie Uč.s.71 – čítať + 6a – ústne, PZ s.59 cv.3,4a,b,5, naštudovať  + napísať poznámky z Power Point – to be going to, slovíčka PZ s.79/L6 Curriculum + Revision – napísať + naučiť sa
 12. ANGLICKÝ JAZYK V.A,B, Minulý čas slovesa byť Uč.s.72 – čítať, PZ s.60 cv.1,2, opakovať: slovná zásoba – nábytok, miestnosti v dome, predložky uč.s.52, väzby: There is/There are – na TEST, slovíčka PZ s.79/L6 Your Project – napísať + naučiť sa

 1. ETICKÁ VÝCHOVA piataci Faktory tvorivosti
 2. ETICKÁ VÝCHOVA Tvorivosť v medziľudských  vzťahoch,  pozri na internete, diskutuj o tom, čo si našiel s rodičmi. Zahraj sa s rodičmi, súrodencami, hru, ktorú máš najradšej.
 3. ETICKÁ VÝCHOVA Hry na rozvoj tvorivosti.  Pozri doma, na internete ( hry, hlavolamy, krížovky, alebo vymysli niečo nové,…) Zahraj sa s rodičmi, súrodencami, hru, ktorú si našiel/ našla.
 4. ETICKÁ VÝCHOVA Hry na rozvoj tvorivosti.  Napíš, čo si našiel, hral, vymyslel. Termín: 05.05.´20 do 13:15.
 5. ETICKÁ VÝCHOVA Ekosystém. Zamysli sa, čo to je. Porozprávaj sa o tom s rodičmi. Napíš, čo si našiel, čo ťa najviac zaujalo. Termín: 11.05.´20 do 13:15.
 6. ETICKÁ VÝCHOVA Vnímanie a pozorovanie prírody.  Zamysli sa, čo si v poslednom čase videl/a, pozoroval/a, čo ťa v prírode ( živej aj neživej ) zaujalo. Porozprávaj sa o tom s rodičmi. Napíš, čo to je, čo si pozoroval/a. Termín: 19.05.´20 do 13:15.
 7. ETICKÁ VÝCHOVA Úcta k všetkým formám života. Zamysli sa nad touto témou. Porozprávaj sa o tom s rodičmi. Napíš príbeh, ktorý si zažil/a, alebo si o tom počul/a v správach, v TV, … Termín: 26.05.´20 do 13:15.
 8. ETICKÁ VÝCHOVA Ľudská činnosť a životné prostredie. Zamysli sa nad touto témou. Porozprávaj sa o tom s rodičmi. Uveď príklad. Termín: 02.06.´20 do 13:15.
 9. ETICKÁ VÝCHOVA Zodpovednosť za prírodu. Zamysli sa nad touto témou. Porozprávaj sa o tom s rodičmi. Uveď príklad. Termín: 08.06.´20 do 13:15.
 10. ETICKÁ VÝCHOVA Zodpovednosť za prírodu 2. Zamysli sa nad touto témou. Porozprávaj sa o tom s rodičmi. Uveď príklad. Termín: 12.06.´20 do 13:15.
 11. ETICKÁ VÝCHOVA 5r  Opakovanie. Pozri na internete EŽK časť Prerušené vyučovanie. Zopakuj si zadané témy. Ak si niektorú neurobil – vypracuj ju a pošli. Termín: 19.06.´20 do 13:15.