7.B

Počas nariadeného prerušeného vyučovania si aj na tomto mieste môžete nájsť zadania úloh, ktoré pripravili vyučujúcich jednotlivých predmetov. Úlohy boli priebežne posielané na EduPage každému žiakovi osobitne ako správa, zvyčajne aj s termínom odovzdania vypracovaného materiálu.

Úlohy pre 7.B triedu počas prerušeného vyučovania:


 1. CHÉMIA siedmaci horenie-hasenie
 2. CHÉMIA siedmaci Laboratórna-práca
 3. CHÉMIA_7.A_7.B_PL_Energetické-zmeny-pri-chemických-reakciách
 4. CHÉMIA_7.A_7.B_exo_endo_termické_reakcie
 5. CHÉMIA_7A_7B_Pomalé-a-rýchle-reakcie-v-bežnom-živote
 6. CHÉMIA_7.A_7.B_Faktor-prvý-teplota
 7. CHÉMIA_7.A_7.B_Faktor-druhý-plošný-obsah
 8. CHÉMIA_7.A_7.B_Faktor-tretí-koncentrácia

 1. MATEMATIKA 7 – objem a povrch kocky a kvádra – slovné úlohy (1)
 2. MATEMATIKA 7 – kocka, kváder -objem, povrch- zhrnutie t.c. pred písomkou (1)
 3. MATEMATIKA 7.AB Pomer 3, 4, výsledky
 4. MATEMATIKA 7r. Mierka mapy
 5. MATEMATIKA 7r. PL MIERKA opakovanie 1
 6. MATEMATIKA 7r. PL MIERKA opakovanie 2
 7. MATEMATIKA 7r Priama úmernosť – úmera
 8. MATEMATIKA 7r. Priama úmernosť (1)
 9. MATEMATIKA 7.r Priama úmernosť – prezentacia
 10. MATEMATIKA 7. ročník Domáce úlohy (1)
 11. MATEMATIKA 7. ročník DU z 30. 4. do 4. 5. 2020
 12. MATEMATIKA 7r. Priama a nepriama úmernosť (1)

 1. Slovenský jazyk, 7. B – Pracovný list z gramatiky – opakovanie čísloviek
 2. Slovenský jazyk, 7. B – Pracovný list z gramatiky – vid slovies
 3. SLOVENSKÝ JAZYK 7.B, Slovesný vid (PL) (1)
 4. SLOVENSKÝ JAZYK 7.B, Slovesný vid (PL) (2)
 5. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B opakovanie príd. mien
 6. SLOVENSKÝ JAZYK 7.B opakovanie čísloviek
 7. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B, Slovné druhy
 8. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B poznámky, spojky
 9. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Opakovanie učiva o vete
 10. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B, poznámky – jednoduchá veta
 11. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Poznámky – Vetný základ
 12. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Vetný základ – úlohy
 13. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Opakovanie slovných druhov
 14. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Pracovné listy – Jednoduchá veta
 15. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Jednoduchá veta
 16. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Podmet
 17. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B – vypracované pracovné listy – Jednoduchá veta
 18. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Prísudok
 19. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B – holá, rozvitá veta – previerka
 20. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B – odpovede z previerky
 21. SLOVENSKÝ JAZYK 7 – jednočlenné a dvojčlenné vety – previerka
 22. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Prísudok – odpovede
 23. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Holá a rozvitá veta – poznámky (1) (1)
 24. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Prisudzovací sklad
 25. SLOVENSKÝ JAZYK 7. BV vety podľa členitosti – previerka
 26. SLOVENSKÝ JAZYK 7 – odpovede z previerky – jednočlenné a dvojčlenné vety
 27. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Vety podľa členitosti – odpovede z previerky
 28. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Podmet a prísudok – PL _
 29. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Podmet a prísudok – PL – odpovede
 30. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Slová podľa dobového výskytu
 31. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Príslovky
 32. SLOVENSKÝ JAZYK 7 Domáca úloha – opakujeme slovné druhy – test alebo PL
 33. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B Rozprávanie
 34. SLOVENSKÝ JAZYK 7. B TEST zo SJL pre 7. ročník
 1. Literatúra, 7. B – Percy Jackson – zlodej blesku, prečítať, poznámky str. 106, 111
 2. Literatúra, 7.B – Fantasy literatúra – nakresliť
 3. LITERATÚRA 7. B Syn veľkej medvedice
 4. LITERATÚRA 7. B test z literatúry
 5. LITERATÚRA 7. B Western – poznámky
 6. LITERATÚRA 7.B Daniel Defoe_ Robinson Crusoe
 7. LITERATÚRA 7. B Daniel Defoe Robinson
 8. LITETRATÚRA 7. B Tvorivé úlohy
 9. LITERATÚRA 7. B Scott O´Dell – Ostrov belasých delfínov
 10. LITERATÚRA 7. B PROJEKT – Tvorivé úlohy
 11. LITERATÚRA 7. B Rozhlasová hra – poznámky pre žiakov
 12. LITERATÚRA 7. B Jana Bodnárová – Starec a počítačový chlapec
 13. LITERATÚRA 7. B J. C. Hronský Sokoliar Tomáš – práca s textom
 14. LITERATÚRA 7. B J. C. Hronský Sokoliar Tomáš – odpovede

 1. BIOLÓGIA siedmaci srdce
 2. BIOLÓGIA siedmaci cievy
 3. BIOLÓGIA siedmaci poškodenia obehovej sústavy
 4. BIOLÓGIA siedmaci močová sústava
 5. BIOLÓGIA siedmaci regulačné sústavy
 6. BIOLÓGIA siedmaci ÚSTREDNÁ NERVOVÁ SÚSTAVA
 7. BIOLÓGIA siedmaci ZMYSLY
 8. BIOLÓGIA siedmaci ZRAK SLUCH
 9. BIOLÓGIA siedmaci chyby a starostlivosť o oko
 10. BIOLÓGIA 7. prezentácia Optické klamy
 11. BIOLÓGIA siedmaci rozmnožovacia sústava
 12. BIOLÓGIA siedmaci vyššia nervová činnosť

 1. ANGLIČTINA – online cvičenia k učebnici, ktorú používame v škole
 2. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Opakovanie TC 4, učeb.s. 54 cv. 5 – písomne, Projekt: CAPITAL CITY, buď opíšu naše hlavné mesto alebo hocijaké iné…môžu pracovať podľa zadania v učebnici s. 55 cv.2, 15 viet, môže tam byť mapa mesta, kde sa nachádza, veľkosť, obyvateľstvo, história,…PZ s. 42 cv. 2,3, s. 43 cv.5, I can…
 3. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Predprítomný čas PZ s.72/ 5.1 – 5.4 – preštuduj, uč.s. 56 cv. 1- písomne, cv.2 – prečítať,s.57 cv. 4a, 5b – písomne, PZ s. 44 a 45 celá, slovíčka PZ s.77/ L5A naučiť sa a napísať, PZ s.79 nepravidelné slovesá naučiť sa od be po catch + preložiť
 4. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Predprítomný čas – Uč.s. 57/cv.7b /obr.a – kladná veta, obr.b – zápor/ – písomne, uč.s.58 – prečítať, s.59/ cv.2 – ústne, cv.3a, 4a – písomne/ z textu/, PZ: s. 46/ cv.1,2,3, PZ: s.72/5.3, 5.4 – preštuduj, s.73/ 5.5 – odpísať, slovíčka PZ s. 77/L5B – napísať + naučiť sa, s.79 – nepravidelné slovesá  – naučiť sa od COME po FALL + preložiť si
 5. ANGLICKÝ JAZYK – VII.B, Rozbor textu, lexika – odpad – Uč.s.58 – prečítať, s.59cv.2,3a,4a – písomne, PZ s.47 cv.4,5a,b,6, nepravidelné slovesá PZ s.79 od FEEL po HEAR – naučiť sa + preložiť, slovíčka PZ s.77/ L5C + Rubbish – napísať + naučiť sa
 6. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Dramatizácia príbehu – Urobiť si online cvičenia: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/?cc=sk&selLanguage=sk, uč.s.60 – prečítať, cv.1,2, 61/3 – ústne
 7. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Drilovanie komunikačných fráz Uč.s.61 cv.3a, 4a, PZ s. 48 cv.2a,b, 3a,b, slovíčka PZ s.77/ L5D Kids – napísať + naučiť sa
 8. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Opakovanie TC 5 – PZ s. 50 – 51 – celá, s.52 cv. 1,2,3, slovíčka PZ s. 77/ L5 Culture – napísať + naučiť sa
 9. ANGLICKÝ JAZYK 7.B Project 3_Unit 5_PRESENT PERFECT (grammar)
 10. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Lexika – zdravotné problémy Uč.s.68 cv.1a, c – písomne, cv.3b – čítať, PZ s.53 cv.4,5, I can…, s.54 cv.1,2, slovíčka PZ s.77/L5 Curriculum + Your Project – napísať + naučiť sa
 11. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Modálne slovesá should, shouldn´t Naštudovať PZ s.73/6.1 should/shouldn´t + poznámky napísať, uč.s. 69 cv.5a – písomne, uč.s.70 – čítať, PZ s.54 cv.3, s.55 cv.4,5, 6a,b, slovíčka PZ s.77/L6A – napísať + naučiť sa, opakovať slovnú zásobu L5A,B + gramatiku – objaví sa v teste
 12. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Modálne slovesá – must, mustn´t, have to Naštudovať + urobiť si poznámky PZ s.73/6.2, 6.3, uč.s.71 cv.3a,4a,5 – ústne, PZ s.56 cv.1,2,3, s.57 cv.4,5, slovíčka PZ s.77/L6B – napísať + naučiť sa
 13. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Rozbor textu, frázové slovesá Uč.s.72-73 cv.1a,b – čítať, cv.2 – ústne, PZ s.58 cv.1,2,3,4,5, slovíčka PZ s.78/L6C – naúísať + naučiť sa, opakovať na test: slovná zásoba L5C,D + gramatika
 14. ANGLICKÝ JAZYK 7.B PHRASAL VERBS – VII.B
 15. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Dramatizácia príbehu Uč.s.73 cv.3 – počúvať, z WORDU –Phrasal Verbs – naštudovať + poznámky, uč.s.74 cv.1 – počúvať + čítať, s.75 cv.2 – ústne, cv.3 – počúvať, s.75 cv.6 – počúvať, PZ s.59 cv.6a,b,7, s.60 cv.1,2,3, slovíčka PZ s.78/L6D + Culture + Signs – napísať + naučiť sa
 16. ANGLICKÝ JAZYK, VII.B, Koncoročné opakovanie PZ s.61 cv.4,5,6,7, s.62 a 63 – celá

 1. GEOGRAFIA 7r. Západná Európa poznámky
 2. GEOGRAFIA 7r Zapadna europa (2)
 3. GEOGRAFIA 7AB Severná Európa
 4. GEOGRAFIA 7.A 7.B Severná Európa 2
 5. GEOGRAFIA 7.A 7.B Juž. Europa

 1. DEJEPIS_siedmaci_Európa-objavuje-a-dobýja-svet
 2. DEJEPIS_siedmaci_PL-zámorské-objavy

 1. OBČIANSKA NÁUKA 7r Projekt Svetové náboženstvá
 2. OBČIANSKA NÁUKA 7.roč. – Sociálne zmeny v spoločnosti a ich zdroje, učebnica str. 48-49, prečítať, do zošita napísať Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť str.48 a poznámky medzi červeno vybodkovanými čiarami – text str.49. Nad úlohami sa zamysli. Porozprávaj sa o nich s rodičmi.
 3. OBČIANSKA NÁUKA 7.r. Prirodzený pohyb obyvateľstva, v učebnici str. 50 – 51 Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia, vypíš do zošita Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť s. 50 a poznámky s. 51. Prečítaj si túto tému a porozprávaj sa o nej s rodičmi, do 20.4 do 13:15.
 4. OBČIANSKA NÁUKA 7.r Sociálne a politické konflikty  – vojny , terorizmus, v učebnici str. 52 – 53 Vypíš do zošita Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť s. 52 a poznámky s. 53. Prečítaj si túto tému a porozprávaj sa o nej s rodičmi. Termín: 27.4 do 13:15.
 5. OBČIANSKA NÁUKA 7r. – Sociálne problémy – extrémizmus, šikanovanie, vandalizmus, v učebnici str. 54 – 55. Vypíš do zošita Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť s. 54 a poznámky medzi červenovybodkovanými  čiarami s. 55. Prečítaj si túto tému a porozprávaj sa o nej s rodičmi. Termín: 04.05,´20 do 13:15.
 6. OBČIANSKA NÁUKA 7r. Kultúra, multikultúrnosť, v učebnici str. 56 – 57. Vypíš do zošita Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť s. 56 a poznámky medzi červenovybodkovanými  čiarami s. 57. Prečítaj si túto tému a porozprávaj sa o nej s rodičmi. Termín: 11.05,´20 do 13:15.
 7. OBČIANSKA NÁUKA 7r. Participácia v širšom spoločenskom prostredí – dobrovoľníctvo, v učebnici str. 58 – 59. Vypíš do zošita Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť s. 58 a urob si poznámky. Prečítaj si túto tému a porozprávaj sa o nej s rodičmi. Termín: 18.05,´20 do 13:15.
 8. OBČIANSKA NÁUKA 7r Spolu s Jakubom spoznávajte konkrétne možnosti pomoci tým, ktorí to potrebujú. Navrhujte riešenia a zapájajte sa do charitatívnych projektov. Učebnica str. 60 – 61. Prečítaj si tieto príbehy a porozprávaj sa o nich s rodičmi. Vytvor nové príbehy  a navrhni riešenia vzniknutých situácií. Termín: 26.05,´20 do 13:15
 9. OBČIANSKA NÁUKA 7r Samotestovacie úlohy.  Učebnica s. 62. Vypracuj úlohy: 1 – 5 písomne do zošita. Termín: 29.05,´20 do 13:15.
 10. OBČIANSKA NÁUKA Kam kráča ľudská spoločnosť?  Učebnica s. 65. – prečítaj si názory  žiakov. Zamysli sa a napíš svoj názor.  Termín: 08.06. 20 do 13:15.
 11. OBČIANSKA NÁUKA 7r Projekt – tvorba – Sebahodnotenie. Výtvarne urob návrh (obrázky, pozadie, písmo, rámčeky,…). Zamysli sa a napíš svoje hodnotenie. Niekoľko návrhov máš v prílohe.  Termín: 15.06. 20 do 13:15.
 12. OBČIANSKA NÁUKA 7.r Opakovanie. Pozri na internete EŽK časť Prerušené vyučovanie. Zopakuj si zadané témy. Ak si niektorú neurobil – vypracuj ju a pošli. Termín: 19.06.´20 do 13:15.

 1. FYZIKA 7r Výmena tepla
 2. FYZIKA 7roč Výpočet TEPLA
 3. FYZIKA 7roc Výpočet TEPLA veľa príkladov
 4. FYZIKA 7.roc – Opakovanie -teplo, výpočet tepla
 5. FYZIKA 7.A Energetická hodnota potravín