50. VÝROČIE

V tomto roku si naša škola pripomína 50. výročie otvorenia. Niekoľko informácií o tomto jubileu nájdete v nasledujúcich riadkoch.

1967aDSC_0751 (2)
Prestrihnutie pásky v deň otvorenia, 1.9.1967

AKO TO CELÉ ZAČALO

História Základnej školy v Kalnej nad Hronom siaha do roku 1967. Do školských lavíc si po prvýkrát zasadli žiaci pred päťdesiatimi rokmi. Dnes jej brány denne prekračuje viac ako 230 žiakov prvého až deviateho ročníka, mnohí z nich sú potomkovia prvých školákov. Základná deväťročná škola bola slávnostne otvorená 4. septembra 1967.

Prvým riaditeľom školy bol Ondrej Švec a zástupcom riaditeľa Emil Lacko. Po roku sa stal riaditeľom Róbert Margetin. Učiteľský zbor vtedy tvorilo 27 učiteľov. Škola mala sedemnásť tried, navštevovalo ju 466 žiakov, čo je v priemere 27 žiakov na triedu.  Za 50 rokov pôsobilo v škole 139 pedagógov. V roku 1972 sa stal riaditeľom školy Emil Lacko, ktorý pôsobil v tejto funkcii šestnásť rokov. Zástupcami riaditeľa boli Ladislav Baďura, Michal Nemček, Jozef Vrana, Tibor Varga. Možno povedať, že pre p. riaditeľa Emila Lacka sa škola stala srdcovou záležitosťou. Bol prísny k svojim podriadeným aj sám k sebe. Všetok svoj voľný čas venoval prezentácii školy v obci i v okrese. Počas jeho pôsobenia sa škola dostala do celoštátneho povedomia.

Po ňom bol do funkcie riaditeľa školy menovaný Tibor Varga, do funkcie zástupcu riaditeľa Viola Némethová. V roku 1990 bola riaditeľkou školy Emília Perichtová a zástupkyňou Mariana Husáriková, ktorú v roku 1991 vystriedala Marta Kulcsárová. Od roku 1992 do roku 2008 bol riaditeľom školy Juraj Ďurík a zástupkyňou riaditeľa sa stala v roku 1997 Emília Gregušová. Dlhoročné pôsobenie p. riaditeľa J. Ďuríka prinieslo rozvoj školy a jej modernizáciu vo všetkých smeroch, či už išlo o areál alebo o vybavenie budov školy. Pokračujúc v rozvoji školy je od roku 2009 riaditeľom Peter Lipták a zástupkyňou Jana Vadovičová.

DEJINY NIE SÚ NUDNÉ

Základná škola prešla za roky svojej existencie mnohými opravami, úpravami priestorov a okolia školy. Postupne sa okolo školy vytváral samostatný uzavretý areál. Pedagogická rada už na svojom prvom zasadnutí schválila plán výsadby ovocného a okrasného Sadu slobody.
Na úprave okolia školy sa mnohí pedagógovia zúčastňovali v popoludňajších hodinách, k najobetavejším patril Michal Nemček. 28. októbra 1968 sa podarilo zasadiť 400 kusov ovocných stromov, 250 kusov ovocných kríkov a 50 okrasných stromov. Pri príležitosti 50. výročia vzniku ČSR bola vysadená „lipa slobody“.

vyrocie skoly pozvanka final 2 a

JEDINEČNÉ ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY

V školskom roku 1971/1972 sa vedenie školy začalo zaoberať výstavbou športového areálu. Vybudovala sa bežecká dráha, hádzanárske ihrisko, tribúna pre 250 ľudí, volejbalové a basketbalové ihrisko, dve doskočiská do výšky, jedno do diaľky. Najväčšiu zásluhu na výstavbe mali Michal Nemček a Vojtech Kóša, ktorí odpracovali desiatky brigádnických hodín, všetko sa robilo svojpomocne v akcii Z. Mnoho hodín odpracovali rodičia a žiaci, pomohlo JRD a MNV. Prvé podujatie bolo 6. júna 1973 Majstrovstvá ľahkoatletického štvorboja priateľov a celoštátny MĽAŠP. Našej škole robilo dobré meno športové stredisko pod vedením športu oddaného učiteľa Vojtecha Kóšu, vďaka ktorému dosiahli žiaci ZŠ v Kalnej nad Hronom výborné výsledky v atletike. V roku 1974 žiaci postúpili do celoslovenského kola v Prešove a do celoštátneho kola v Sušiciach. Žiaci z Kalnej nad Hronom získali tri tituly majstra Slovenska a tri druhé miesta. Na majstrovstvách Západoslovenského kraja získali pretekárky TJ Družst. Kalná 10 titulov. Ľubica Žiaková, žiačka ZDŠ v Kalnej nad Hronom, sa stala majsterkou Slovenska žiačok v skoku do diaľky a Jana Jamrichová majsterka ČSSR i SSR v hode oštepom. Trikrát sa žiaci prebojovali do celoštátneho finále v Medzinárodnom atletickom štvorboji. V roku 1980 boli štvrtí v ČSSR. O tento úspech sa pričinili žiaci z Kalnej nad Hronom: Huraj, Hansko, J. Horňák, Ľ. Jančo, R. Tóth a F. Janda. Boli rovnocenným súperom športových škôl i tried, ktoré boli zaradené do vyššej formy športovej prípravy mládeže. Zanietený telocvikár, Vojtech Kóša, dokázal pritiahnuť k sebe deti, nainfikoval ich vzťahom ku kráľovnej športu – atletike.  Jednoduchý športový areál obyčajnej dedinskej základnej školy sa stal miestom významných atletických súťaží, napr. krajského kola Pohára Čs. rozhlasu, celoslovenského, ale aj celoštátneho finále Medzinárodného atletického štvorboja priateľstva. O nevídanom finále v Kalnej nad Hronom hovorili v Čs. rozhlase, písali o ňom noviny Pravda a Šport. V roku 1987 sa československé finále 31. ročníka MAŠP uskutočnilo na štadióne dedinskej ZŠ. Bola to veľká pocta pre dedinu a našu školu, ktorej pridelili usporiadať podujatie celoštátneho významu. Bolo to ocenenie činnosti, organizátorskej práce pedagógov v škole, ktorej riaditeľom bol Emil Lacko, jeho zástupcom Tibor Varga a učiteľom telesnej výchovy Vojtech Kóša.

_DSC_0588 - kópia

PREMENY V ČASE

Pod vedením Oľgy Trefnej vznikol krásne upravený školský areál, jeden z najkrajších v okrese. Uskutočnili sa rôzne aktivity v oblasti životného prostredia. Od januára 1994 bola ZŠ v Kalnej nad Hronom zapojená do programu Škola podporujúca zdravie. Za dosiahnuté výsledky v tomto programe, medzi ktoré možno počítať nielen skrášlený areál školy, založenie skalky, označenie rastlín a drevín latinskými a slovenskými názvami,  ale aj 14 slnečných kolektorov na ohrev teplej vody umiestnených na strechách školskej jedálne a telocvične či biozáhradku a učebňu v prírode, získala škola certifikát o zaradení do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Za dosiahnuté výsledky v skrášľovaní životného a pracovného prostredia v školskom roku 1988/89 získala škola odmenu desaťtisíc korún.

_DSC_0726

Napísali o nás… Niekoľko článkov zo starších vydaní týždenníka Pohronie >>>klik

V POSLEDNÝCH ROKOCH

Počas 5O-tich rokov existencie základnej školy sa okrem modernizácie vyučovacieho procesu venovala pozornosť aj oprave budov školy. Vďaka spolupráci vedenia školy a starostu obce J. Havlíka sa uskutočnila veľká rekonštrukcia školy. Bola opravená fasáda na budovách školy, telocvični a školskej jedálni. Budovy boli zateplené, staré okná boli vymenené za eurookná.  Vykurovanie budov bolo zabezpečené pokrokovou technológiou tepelných čerpadiel. Najväčší rozsah prác v oblasti rekonštrukcie školy bol uskutočnený v školskom roku 2005/2006. Škola dostala novú strechu, zrekonštruované boli priestory školskej kuchyne a jedálne. V areáli školy bolo vybudované multifunkčné ihrisko a upravená bola aj bežecká dráha. Všetky triedy boli vybavené novými lavicami, stoličkami aj tabuľami, vznikla nová počítačová učebňa a  multimediálna učebňa, odborná učebňa chémie, fyziky, biológie a jazykové laboratórium. V roku 2011 boli vymaľované triedy v obidvoch budovách a do tried boli nainštalované nové nástenky. Počas letných prázdnin v roku 2013 boli v pavilóne B našej školy vymenené rozvody vody a odpadové potrubie. Pri tejto príležitosti boli obnovené hygienické kútiky v triedach novými obkladmi a umývadlom s teplou i studenou vodou. Upravovalo sa aj okolie školy.

A ČO DNES?

Základná škola sa za päťdesiat rokov svojej existencie plnohodnotne etablovala v sieti základných škôl nášho regiónu, o čom svedčia jej úspechy, konkurencieschopnosť a v neposlednom rade plné triedy žiakov, ktorých rodičia nám dali dôveru. Okrem Kalňanov našu školu navštevujú aj žiaci z okolitých obcí – Nového Tekova, Loku, Tekovského Hrádku, Bajky, Hornej Seče, Malých Kozmáloviec, Veľkého Ďuru a Levíc. Sme škola, ktorá nie je veľká počtom žiakov, ale naopak, takmer v rodinnom duchu sa pedagógovia, ktorí v nej pôsobia, snažia vytvárať vzájomnú priateľskú atmosféru.

Vážime si všetkých žiakov, osobitnú pozornosť venujeme žiakom so špeciálnymi potrebami. Keďže súčasná doba vyžaduje od mladého človeka ovládanie nových informačných a komunikačných technológií, ale aj znalosť cudzích jazykov je vyučovací proces posilnený. Školský vzdelávací program je zameraný aj na anglický jazyk. Posilnené je vyučovanie slovenského jazyka a matematiky pre žiakov deviateho ročníka pred prípravou na Testovanie 9. Posilnené je vyučovanie telesnej a športovej výchovy.

12377910_933587736720162_2357562536697148015_o

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DNES

V tomto zameraní sa škola snaží vyvíjať svoje aktivity. Ciele a úlohy sprievodných akcií vyplývajú z pedagogických kompetencií školského vzdelávacieho programu: vytvárať podmienky na rozvoj športu, jazykovej gramotnosti, stimulovať záujem žiakov o aktuálne problémy a vedieť na ne reagovať. Na hodinách anglického jazyka sa využíva jazykové laboratórium, ktoré je vybavené najmodernejšou technológiou. Nová odborná učebňa chémie, biológie a fyziky spĺňa najnáročnejšie kritériá na fundovaný vyučovací proces. Zariadenie dopĺňajú zaujímavé učebné pomôcky. Zrekonštruovaná telocvičňa s PVC Topfloor povrchom sa aktívne využíva na vyučovanie telesnej výchovy i v bohatej mimoškolskej činnosti podporujúcej pohybové aktivity žiakov.

MO V CEZPOĽNOM BEHU – Je tradíciou, že koncom septembra naša škola organizuje majstrovstvá okresu pre žiakov ZŠ a SŠ.

NIE SME STÁLE V ŠKOLE

Zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, a tým naplniť poslanie reformy vzdelávania, sa snažíme prostredníctvom exkurzií. Využívame nové a pre žiakov atraktívne formy a metódy práce. Cieľom exkurzií je poznávanie chránených oblastí a významných regiónov Slovenska, rozšírenie vedomostí o našej rodnej krajine, jej histórii, kultúre, folklóre, tradíciách a pamiatkach.

EXKURZIE A VÝLETY

Každý rok navštevujú naši žiaci Tekovské múzeum v Leviciach, kde  prostredníctvom výkladu lektoriek získavajú informácie o jednotlivých expozíciách. Poznávanie okolia Levíc je spojené aj s návštevou Brhloviec, kde si žiaci rozširujú poznatky z histórie, spôsobu života slovenského národa, z kultúry jeho bývania v rôznych regiónoch.

6666_478809955531278_725284943_n

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Dobrým zvykom sa stal v našej škole Vianočný deň pred vianočnými prázdninami. Všetky ročníky majú pripravené zaujímavé aktivity, hry a netradičné scénky.
Lyžiarsky výcvik
v horských oblastiach Slovenska patrí medzi akcie, z ktorých majú naši žiaci najviac zážitkov zo základnej školy, najmä tí menej športovo nadaní spomínajú na krkolomné pády na svahu, ktoré sa nezaobídu bez poriadnych modrín.
V mesiaci apríl sa organizuje Deň Zeme s ekologickými hrami, chemickými pokusmi, zaujímavými aktivitami, so zábavou a  pobytom v prírode.
V októbri sa organizujú exkurzie šiesteho ročníka do starobylého mesta Nitry. Žiaci navštívia jej dominantu Nitriansky hrad, Diecézne múzeum a najstaršiu zbierku kníh v Diecéznej knižnici. Uskutočňuje sa aj výstup na vrch Zobor. Siedmaci sa každoročne tešia na návštevu Banskej Štiavnice, na Sitno a ôsmaci navštívia Štúrovu Modru.
Pre žiakov prvého stupňa sa pravidelne organizuje Škola v prírode.
Fašiangové obdobie sa končí tradičným rodičovským plesom a karnevalom pre žiakov 1. – 4. ročníka.
Kultúrny život v našej škole už tradične organizujú pani učiteľky prvého stupňa: Eva Krchová, Ivana Nemčeková, Jana Géciová, a to prípravou a nácvikom muzikálov,
s ktorými vystupujú po celom okrese. Aktivity učiteľov a žiakov sa sústreďujú na nácvik kultúrnych programov v obci: Deň detí, Deň matiek, Mikuláš v obci.
V mesiacoch máj – jún sa organizujú výlety a exkurzie žiakov ôsmeho a deviateho ročníka do Vysokých Tatier a návštevy hradov a jaskýň – Červený Kameň, jaskyňa Driny, Trenčiansky hrad, Bratislavský hrad, hrad Devín.
Žiaci našej školy majú možnosť zahrať si florbal, futbal, vybíjanú, hádzanú, volejbal, basketbal, tenis, venovať sa gymnastike, džudu, atletike a streľbe v modernej telocvični a v športovom areáli, kde je multifunkčné ihrisko a zrekonštruovaná bežecká dráha.
Hudobne nadané deti môžu svoj talent rozvíjať návštevou krúžkov: hra na flaute, hra na klavíri a spevokol.
V máji organizujeme súťaž Štúrov Zvolen, v ktorej žiaci druhého stupňa súťažia v rétorike.
Plavecký výcvik sa pravidelne koná vo wellnese v Kalnej nad Hronom a v Štúrove.
Žiaci prvého stupňa navštevujú Bratislavu, hrad Devín a Zoologickú záhradu v Bojniciach.
Zapájame sa do predmetových olympiád, súťaží v prednese povesti Šaliansky Maťko a v umeleckom prednese poézie  a prózy Hviezdoslavov Kubín.
V priebehu školského roka organizujeme aj návštevu divadelných predstavení v Nitre a v Bratislave.

12370659_933621496716786_3360982366647784139_o

PREZENTÁCIA ŠKOLY

Detské muzikály v našej škole nadväzujú na divadelnú tradíciu v obci. Ochotníckemu divadlu sa v minulosti venovali aj E. Lacko, M. Nemček, R. Margetín, M. Margetínová či M. Nemčeková. V. Šlosár nacvičil počas pôsobenia v škole dve divadelné predstavenia a dva estrádne programy, s ktorými žiaci vystúpili aj v okolitých školách.
Tanečné krúžky pod vedením M. Nemčekovej a E. Géciovej získali najvyššie ocenenie v okresnej súťaži.
Pani učiteľky J. Géciová, I. Nemčeková, E. Krchová a p. vychovávateľka B. Csabayová nacvičili so žiakmi niekoľko muzikálov. S kulisami pomohli L. Krištofíková a  T. Soláriková.
Mrázik mal premiéru prvú februárovú nedeľu v roku 2002. Takmer 60 roztancovaných detí vyvolalo potlesk po každej scéne.
Zbojnícky muzikál Jánošík bol založený na syntéze slovenského textu, hudby, spevu a tanca.
Muzikálové prevedenie rozprávok Soľ nad zlato, Dievčatko so zápalkami a Snehulienka a sedem pretekárov potešilo mnohých divákov hereckým nadšením našich žiakov.

MUZIKÁL – Vžiť sa do postavy ako profesionál je veľká výzva pre mladých talentovaných žiakov. Ak sa im to podarí, odmenou im je veľký potlesk.

KULTÚRA

Rozprávkové príbehy sú pre muzikály vďačnou témou. Či už ide o Mrázika, ktorého veľmi dobre poznáme z vianočného televízneho programu, alebo klasický legendárny príbeh o zbojníkovi Jánošíkovi. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako sa žiaci menia na hercov, keď majú takouto – pre nich netypickou formou – prezentovať divadelnú rolu.
Príbeh z dávnych čias Soľ nad zlato o túžbe po dobre a spravodlivosti sa zhmotnil v ďalšom muzikálovom predstavení.
Hoci smutný, predsa však jedinečne a citlivo spracovaný bol i príbeh o Dievčatku so zápalkami. Veru, nejedno divácke oko zaslzilo.
Snehulienka sa v ďalšom príbehu nestretáva s trpaslíkmi, ale so siedmimi pretekármi na kolobežkách. Aj keď je príbeh o neprajnej čarodejnici notoricky známy, toto zábavné spracovanie spolu s energickými výkonmi malých hercov prinieslo veľký aplauz. Za zmienku stojí, že herci sami naspievali všetky hudobné podklady.

10260033_639163322829273_1453484699828372890_na

POĎAKOVANIE

Naučiť čítať a písať celé generácie detí, dokázať vzbudiť záujem mladých o matematiku či iné predmety, využiť svoje organizačné schopnosti, poukázať na zmysluplné využitie voľného času, zveľaďovať povedomie o životnom prostredí, naučiť láske k literatúre a rodnej reči či osobným príkladom života odovzdávať vedomosti je heroický výkon.
Ďakujeme všetkým zamestnancom školy, ktorí nestratili chuť a odvahu formovať generáciu mladých ľudí a pripravovať ich pre budúci život.
Ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy v súťažiach, ďakujeme rodičom, sponzorom a priateľom školy za ich podporu a záujem.
Ďakujeme starostom v obciach Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Horná Seč a Lok za ich pomoc a spoluprácu.

BULLETIN vydaný pri príležitosti 50. výročia otvorenia školy si môžete pozrieť tu 50. výročie bulletin

FOTOGRAFIE z oslavy nájdete na našom facebookovom profile >>>