dokumenty

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Pedagogicko-organizačné pokyny na škol. rok 2018/2019

Štátny vzdelávací program ISCED 1

Inovovaný štátny vzdelávací program ISCED 1

Štátny vzdelávací program ISCED 2

Inovovaný štátny vzdelávací program ISCED 2

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR):
V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z., v súlade s ustanovením čl. 37
ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona, resp. v zmysle čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46
ods. 1 písm. e) zákona uvádzame kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre oblasť
osobných údajov (GDPR) pre Základnú školu Kalná nad Hronom:
Ing. Eliška Svordová, t.č. 036/6395109, e-mail: gdpr@kalna.eu