Školský klub detí

Prevádzka Školského klubu detí je každý deň počas školského vyučovania ráno v čase od: 06:30 – 07:30 hod. a po vyučovaní od 11:30 – 16:30 hod.

Údaje potrebné k úhrade poplatku za ŠKD
IBAN: SK77 5600 0000 0071 3756 9005

Adresát:
Základná škola – ŠKD
Školská 11
935 32 Kalná nad Hronom
Poplatok za ŠKD v šk. roku 2020/2021 je 2,- € za 1 mesiac.
Poplatok sa uhrádza do 20. septembra za prvý polrok (10,- €)
a do 20. januára za druhý polrok (10,- €).
Pri platbe cez IB uveďte do poznámky meno dieťaťa.

Vychovávateľka uvoľní dieťa zo ŠKD len po osobnom prevzatí dieťaťa rodičom alebo inou osobou, ktorú rodič uviedol v „Osobnom spise dieťaťa“. Ďalej bude dieťa uvoľnené v čase uvedenom na „Osobnom spise dieťaťa“ alebo na základe písomnej žiadosti rodiča, aby bolo dieťa uvoľnené. Na základe telefonického rozhovoru dieťa z ŠKD uvoľnené nebude.

Bolo by vhodné, aby dieťa malo v ŠKD náhradné oblečenie, uterák, toaletný papier a mydlo.

Kontakt: 0910 262 309

 

Splnomocnenie

Zmena v dochádzke

Žiadosť o odhlásenie

Žiadosť o uvoľnenie