predmety

Abecedný zoznam vyučovacích predmetov:

Anglický jazyk (skratka v rozvrhu – ANJ, vyučuje sa v ročníkoch – 1. až 9.)

Biológia (skratka v rozvrhu – BIO, vyučuje sa v ročníkoch – 5. až 9.)

Cvičenia z matematiky (skratka v rozvrhu – CVM, vyučuje sa len v 9. ročníku)

Cvičenia zo slovenského jazyka (skratka v rozvrhu – CVS, vyučuje sa len v 9. ročníku)

Dejepis (skratka v rozvrhu – DEJ, vyučuje sa v ročníkoch – 5. až 9.)

Etická výchova (skratka v rozvrhu – ETV, vyučuje sa v ročníkoch – 1. až 9.)

Fyzika (skratka v rozvrhu – FYZ, vyučuje sa v ročníkoch – 6. až 9.)

Geografia (skratka v rozvrhu – GEO, vyučuje sa v ročníkoch – 5. až 9.)

Hudobná výchova (skratka v rozvrhu – HUV, vyučuje sa v ročníkoch – 1. až 8.)

Chémia (skratka v rozvrhu – CHEM, vyučuje sa v ročníkoch – 7. až 9.)

Informatika (skratka v rozvrhu – INF, vyučuje sa v ročníkoch – 3. až 8.)

Matematika (skratka v rozvrhu – MAT, vyučuje sa v ročníkoch – 1. až 9.)

Náboženská výchova (skratka v rozvrhu – NAV, vyučuje sa v ročníkoch – 1. až 9.)

Občianska náuka (skratka v rozvrhu – OBN, vyučuje sa v ročníkoch – 6. až 9.)

Pracovné vyučovanie (skratka v rozvrhu – PVC, vyučuje sa v ročníkoch – 3. až 4.)

Prírodoveda (skratka v rozvrhu – PDA, vyučuje sa v ročníkoch – 3. až 4.)

Prvouka (skratka v rozvrhu – PVO, vyučuje sa v ročníkoch – 1. až 2.)

Slovenský jazyk a literatúra (skratka v rozvrhu – SJL, vyučuje sa v ročníkoch – 1. až 9.)

Technika (skratka v rozvrhu – TECH, vyučuje sa v ročníkoch – 5. až 9.)

Telesná a športová výchova (skratka v rozvrhu – TŠV, vyučuje sa v ročníkoch – 1. až 9.)

Vlastiveda (skratka v rozvrhu – VLA, vyučuje sa v ročníkoch – 3. až 4.)

Výtvarná výchova (skratka v rozvrhu – VYV, vyučuje sa v ročníkoch – 1. až 9.)