Zaujímavosti z kroniky našej školy...

otvorenie - počty

úvod

Základná deväťročná škola (ZDŠ) v Kalnej nad Hronom bola slávnostne otvorená 4.9.1967.
V 17 triedach ju vtedy navštevovalo spolu 466 žiakov, čo je priemerne 27 žiakov na triedu. Do družiny chodilo 53 detí.

učitelia

riaditeľ

Riaditeľom školy bol Róber Margetin, zástupcom riaditeľa Emil Lacko.
Učiteľský zbor tvorilo 27 súdruhov učiteľov a súdružiek učiteliek.

výsadba

stromy

Bol vysadený ovocný a okrasný "Sad slobody" (400ks ovocných stromčekov, 250ks ovocných kríkov a 50ks okrasných stromčekov). Zasadená bola aj "Lipa slobody" pri príležitosti 50. výročia vzniku ČSR (Ceskoslovenskej republiky).

doprava

autobus

Od septembra r. 1970 po dohode s pracovníkmi ČSAD (Československá autobusová doprava) odchádzal priamo spred školy autobus do Nového Tekova a Malých Kozmáloviec o 13:05 a 14:10.

 

 

 

desiata 

jedáleň

120 žiakom sa v ŠJ (Školskej jedálni) podáva mliečna desiata, a to 2,5dcl mlieka a jeden rohlík v hodnote 1Kčs (koruna československá).

okolie 

obce

V škol.roku 1970/71 navštevovalo školu 231 žiakov z Kalnej nad Hronom a 62 žiakov z Nového Tekova, 54 žiakov z Malých Kozmáloviec, 29 z Hornej Seče, 24 z Bajky, 7 z Horného Pialu, 5 z Beše, 4 žiaci zo Šandorkalmy, 2 z Ondrejoviec a z Mochoviec, po 1 z Nového Vrchu, z Levíc a z Loku.

akcie 

pionieri

Činnosť PO (Pionierskej organizácie) bola pozoruhodná. Vedúca súdružka Oľga Trefná prejavuje záujem a sústavne usporiada akcie, ktoré majú dobrý odraz a dosah medzi pioniermi.

zariadenie

prezident

V pavilóne B bol pri príležitosti nedožitých 75. narodenín odhalený panel s bustou prezidenta Klementa Gottwalda.

 

 

 

 

 

zmena 

vedenie

Koncom roka 1971 odchádza za krajského inšpektora riaditeľ R.Margetin, poverený riadením bol dovtedajší zástupca E.Lacko. Zástupcom sa stáva J.Vrana.

počty

žiaci

V škol. roku 1971/72 navštevovalo školu na prvom stupni (1.-5.roč.) 152 žiakov, na druhom stupni (6.-9.roč.) 271 žiakov, spolu 423 žiakov, z nich na konci 2.polroka neprospelo 45 žiakov.
Z celkového počtu 423 žiakov bolo 29 cigánskeho pôvodu, ktorí vymeškali 73,4% z vymeškaných neospravedlnených hodín.

areál

šport

V roku 1972 sa začína výstavba športového areálu, v spolupráci s vedením JRD (Jednotného roľníckeho družstva), priškolených obcí a miesteho závodu Hydromeliorácie. Obec zaradila projekt do "Akcie Z". Buduje sa bežecká dráha, hádzanárske ihrisko, volejbalové a basketbalové ihrisko, doskočisko a tribúna pre 250 ľudí.

 

 

co už...

stalo sa

Pre veľké mravné poklesky bola umiestnená od 10.3.1972 vo výchovnom ústave žiačka VI.C triedy A.V. z Kalnej nad Hronom.

vyučovanie

náboženstvo

V škol. roku 1972/73 sa na vyučovanie náboženskej výchovy prihlásilo 40 žiakov, z toho 25 na rímskokatolícke, 11 na evanjelické a 3 žiaci na reformované.

co už...

stalo sa

Pre veľké mravné poklesky bola umiestnená od 10.3.1972 vo výchovnom ústave žiačka VI.C triedy A.V. z Kalnej nad Hronom.

škola

štatistika

Riadením školy bol poverený naďalej Emil Lacko, zástupcom sa stal Ladislav Bachňa, ktorý bol zároveň výchovným poradcom. Na 1.stupni (1.-5.roč.) bolo spolu 152 žiakov (z toho 78 chlapcov a 74 dievčat), na 2.stupni (6.-9.roč.) bolo spolu 266 žiakov (125 chlapcov a 141dievčat), spolu teda navštevovalo školu 418 žiakov v 18 triedach.

minulosť

pionieri

9.12.1972 zavítala do našej školy 6 členná delegácia predstaviteľov Komsomolu zo saratovskej oblasti. Každý oddiel pionierov pripravil hodnotné dary pre delegátov aj pre sovietskych pionierov.

štatistika

dochádzka

16.2.1972 bola na škole z príkazu ONV (Okresný národný výbor) Komisia ľudovej kontroly, ktorá zisťovala dochádzku cigánskych detí, ktorá je aj v celookresnom merítku zlá. Najviac vymeškaných hodín mal žiak VI.A sJ.H., a to 529 neospravedlnených hodín.

pionieri

sľub

24.4.1972 slávnostne zložilo 70 žiakov školy pioniersky sľub v Nemeckej, na mieste, kde fašisti umučili množstvo nevinných ľudí. Ostatní žiaci mali v tento deň voľno.

budovanie

areál

1. júna 1072 bola ukončená výstavba športového areálu v hodnote 200.000 Kčs (korún československých). Prvé podujatie bolo z príležitosti MDD a zorganizoval sa Trh solidarity: rôzne pekné cenné veci vyrobené deťmi boli odpredané a čistý zisk 300 Kčs bol odoslaný na podporu Svetového festivalu mládeže a študentstva v Berlíne.

štatistika 

klasifikácia

21.6.1972 bola koncoročná klasifikačná porada: z celkom 413 žiakov prospelo 379, z toho 62 s vyznamenaním, neprospelo 34 žiakov, z toho 30 cigánskeho pôvodu. Spolu bolo vymeškaných 21204 hodín, z toho 3327 neospravedlnených.

škola

pokračovanie

V škol. roku 1972/73 v škole začína učiť Vincent Šlosár a Tibor Varga, obaja preložený zo ZDŠ Veľký Ďúr. Do školy chodí 414 žiakov. Vysadilo sa 70 tují okolo športového areálu. V júni mal školský lekár MUDr. Haveši prednášku o sexuálnej výchove pre žiakov deviatych tried. Po siedmych rokoch prevádzky sa v lete vymaľovali vnútorné priestory školy.

pokračovanie

úspechy

V škol. roku 1973/74 bol riaditeľom Emil Lacko, zástupcom bol Michal Nemček. Školu navštevovalo 412 žiakov. Pod vedením športu oddaného učiteľa Vojtecha Kóšu boli zaznamenané početné krásne výsledky v atletike: 3.miesto na celoslovenských pretekoch v Prešove a účasť na celoštátnych pretekoch v Sušiciach, tri tituly majstra Slovenska v atletike (skok ďaleký-480cm, hod oštepom dievčatá-29,19m, hod oštepom chlapci-43,70m). Okrem toho počas celého roka získali žiaci na rôznych súťažiach až 54 prvých miest.

budúcnosť

vyučovanie

Na záver škol.roka 1974/75 bolo prihlasovanie žiakov na vyučovanie náboženskej výchovy. Po prvýkrát sa stalo, že ani jeden rodič neprihlásil svoje dieťa na vyučovanie náboženstva, a tak v škol. roku 1975/76 sa na škole náboženstvo už vyučovať nebude. Je to výsledok sústavnej práce učiteľov ako aj výsledok premyslenej práce na schôdzach ZRPŠ.

škola

oprava

Počas hlavných prázdnin sa urobila oprava strechy na budovách školy lepenkou s hliníkovou fóliou, nakoľko počas dažďov už zatekalo.

úspechy

spartakiáda

18 cvičeniek sa v júni 1975 zúčastnilo spartakiády v Prahe. Nácvik na Strahove bol 27.6. od 4 do 9 hodiny.

ďalej

počty

V škol. roku 1975/76 bolo spolu 421 žiakov v 15 triedach, najviac v VI.B - 40 žiakov, v ostatných triedach na druhom stupni priemerne 32 žiakov v jednej triede. Z 29 na 38 stúpol počet žiakov cigánskeho pôvodu.

šport

úspechy


V športových súťažiach: Pionierska liga v basketbale dievčat - 2.miesto v okrese, hádzaná dievčat - 2.miesto, futbal chlapci - 2.miesto. Majstrovstvá ČSSR v atletike v Pardubiciach - 6.miesto, Majstrovstvá Slovenska v B.Bystrici - 3.miesto, Pohár čs.rozhlasu: 1. miesto družstvo dievčat v kraji aj na Slovensku, 2. miesto v ČSSR (Československá socialistická republika).

pokračovanie

výsledky

Na konci škol. roka 1975/76 zo 418 žiakov prospelo 392, z toho svyznamenaním 86, neprospelo 14 žiakov. Zo 74 absolventvo 9. ročníka išlo 6 žiačok na gymnáziá (ani jeden chlapec), na odborné učilištia 43 žiakov, dvaja žiaci priamo do pracovného pomeru, traja zostali u rodičov. Žiaci spolu vymeškali 22520 vyučovacích hodín, čo je v priemere 53 hodín na žiaka.

ďalej

škola

1. septembra pri príležitosti začiatku nového škol. roka 1976/77 pri slávnostnom  programe vystúpila s básňou k 32. výročiu SNP žiačka VII.A triedy Ivana Nemčeková.
Školu navštevovalo v 14 triedach spolu 429 žiakov, 194 z Kalnej, 81 z N.Tekova, 47 z H.Seče, 37 z M.Kozmáloviec, 22 z Bajky, 16 zo Šandorhalmy, 13 z Ondrejoviec, 12 z Mochoviec, 4 z Beše, 2 z Levíc a 1 z Loku.

ďalej

brigáda

V tomto škol.roku sa začalo učiť podľa novej koncepcie v 1. ročníku. Žiaci 6.-9. ročníka sa v počte asi 240 zúčastnili troch brigád na JRD (Jednotné roľnícke družstvo) v Kalnej nad Hronom a vyzbierali 37.000kg rajčín.

úspechy

šport

21.9.1976 bolo okresné kolo Pohára čs.rozhlasu, ktorého sa zúčastnilo 404 žiakov, 29.9. krajské kolo Pohára čs. rozhlasu (240 žiakov), 1.10. Sprintérsky turnaj - Majstrovstvá okresu (154 žiakov). Hlavným organizátorom bol učiteľ TV (telesnej výchovy) s.Vojtech Kóša. Zo Športového strediska vzišlo 5 majstrov Slovenska a 1 majsterka ČSSR. V súťažiach jednotlivcov sa vybojovalo 8 titulov majstrov kraja, 1 titul majstra Slovenska a 1 majstra ČSSR. Žiaci vytvorili tri krajské a dva slovenské rekordy.

škola

krúžky

V škol. roku bolo usporiadaných 52 rôznych súťaží (228 žiakov), 6 rozhlasových relácií v škole a 10 v obci, tiež 29 exkurzií, vyzbieralo sa 5 ton gaštanov, 250kg pomarančovej kvory (kôry), 124kg liečivých rastlín, pracoval gymnastický krúžok, tanečný nefolklórny krúžok, zdravotný krúžok, divadelný krúžok, ktorý pod vedením s.u. Šlosára nacvičil hru Červená záplata.

učitelia

absencie

Absencia s.učiteľov bola v tomto školskom roku (1977/78) mimoriadne veľká. Zastupovalo sa 1005 hodín najmä pre materské dovolenky, vojen.cvičenia, porady zvolané odborom školstva či rôznymi spoločenskými organizáciami. Podľa novej koncepcie sa vyučovalo už aj v 2. ročníku.

úspech

hrdosť

Bývala žiačka Jana Jamrichová sa stala majsterkou ČSSR aj SSR v hode oštepom mladších dorastencov. Žiak 5.ročníka Jaro Horňák vyrovnal slovenský rekord v skoku vysokom mladších žiakov. Juraj Varga bol najlepší výškar v kraji. Helena Jandová majsterka kraja vo vrhačskom trojboji.

škola

novinky


V škol. roku 1978/79 pre zrušenie škôl v Šandorhalme a H.Seči bol počet žiakov spolu 435 (221 chlapcov a 2214 dievčat). Riaditeľom školy je Emil Lacko, zástupcom sa stal dočasne Tibor Varga. Z kádrových dôvodov bola pozbavená triednictva s. Terézia Pavlíková a od 1.11.1978 ustanovená Emília Gregušová.

ďalej

prázdniny

Mimoriadne školské prázdniny boli od 8. do 28. januára 1979 pre energetickú a palivovú krízu v dôsledku tuhej zimy. Teplota v budovách sa pohybovala do 5°C, avšak pri nočných mrazoch prišlo k zamrznutiu potrubia k telocvični, k poškodeniu však nedošlo.

stalo sa

nepríjemné

7.4.1979 boli z rozhodnutia súdu umiestnení do detského domova dvaja naši žiaci, lebo pochádzali z sabsolútne nevhodného prostredia a začali žiť nemravným životom: J.M. z V.B triedy a M.Ch. zo VI.B triedy.

ďalej

pripravujeme

pokračovanie